(0)

Tiền USD Seri Đẹp

 

* That, Luc, Ngu, Tu qui . Dot 11 .( Hinh Dot 8. )
Mã Số                Seri #                 Giá Tiền      Nam San Xuat      Menh Gia      Chat Luong      Chú Thích
* That Qui .
0001a           2.1111111              1700 K               1969                   $1.00               UNC
0001b           3.1111111              1500 K               1999                   $1.00               UNC
0003a           5.1111111              1650 K               1977                   $1.00               UNC
0003b           9.1111111              1600 K               1999                   $1.00               UNC
0005             5.2222222                                       1988                   $1.00               UNC
5.2222222            3600 K / 2 T        1999                   $5.00               UNC           2 to trung so
0009a           3.2222222             1650 K               1995                   $1.00               UNC
0009b           6.2222222             1700 K               1999                   $1.00               UNC
0010             7.2222222             2200 K               1974                  $1.00               UNC           Co chung nhan PCGS 65 diem
0011             7.2222222                                        1995                   $1.00               UNC
7.2222222            3600 K / 2 T        2003                   $5.00               UNC           2 to trung so
2.3333333                                        1969                   $1.00               UNC
2.3333333            4000 K / 3 T         1999                   $1.00               UNC           2 to trung so + So tien dinh lien
0015             5.3333333              1750 K              1999                   $5.00               UNC
0017a           3.5555555              1750 K              2003                   $5.00               UNC
0017b           8.5555555              1800 K              2003                   $5.00               UNC
* Luc Qui . ( Hinh Dot 11 )
0001    86.000000 -> 85.999999       7500 K / Bo 10 To      1981, 1999, 2003, 2006, 2009    $1.00     UNC    Bộ Luc Qui 10 tờ từ 0 đến 9
0002      69.111111 -> 67.888888       6000 K / Bo 08 To      1977                                            $1.00     UNC    Bộ Luc Quí 8 tờ từ 1 đến 8
0003              07.111111                                         2003                  $5.00               UNC
07.111111          1400 K / 1 cap        2009                  $1.00               UNC
0004a            06.111111                 700 K              2003                   $2.00               F
0004b           08.444444                 800 K              2009                   $2.00              UNC
0004c           15.888888               1800 K              2013                   $2.00              UNC
0006             15.999999               1000 K              2003                   $2.00              CU               ( Cho khach biet bi sua, ban re )
* Ngu Qui . ( Hinh Dot 11 )
0008    158.11111 -> 153.88888    5100 K / Bo 08 To    2003, 2009, 2013                               $2.00     UNC   Bộ Ngũ Quí 8 tờ từ 1 đến 8
Co cho them to # 99999.134 . Lay to 187.66666 cua ddot truoc ddua vao dday.
0010   042.00000 -> 041.99999    5000 K / Bo 10 To    2006, 2009                                         $2.00     UNC   Bộ Ngũ Quí 10 tờ từ 0 đến 9
0012a           087.33333                 450 K              2009                   $2.00              UNC
0012a           216.33333                 450 K              2009                   $2.00              UNC
0012a           055.33333                 470 K              2009                   $2.00              UNC
0012d           157.33333                 450 K              2013                   $2.00              UNC
0014a           217.44444                 350 K              2009                   $2.00              CCU
0014b           155.44444                 420 K              2013                   $2.00              UNC
0016a           076.55555                 400 K              2009                   $2.00              AU+
0016b           158.55555                 450 K              2013                   $2.00              UNC
0018a           053.77777                 450 K              2009                   $2.00              UNC
0018b           066.88888                 950 K              2009                   $2.00              UNC
0019a           99999.202                 500 K              2003                   $2.00              UNC
0019b           99999.203                 500 K              2003                   $2.00              UNC
* Tu Qui . ( Hinh Dot 11 )
0020a            0512.1111                 180 K              2009                   $2.00              UNC
0020b           0173.2222                 190 K              2009                   $2.00              UNC
0020c           0187.2222                 190 K              2009                   $2.00              UNC
0022            *0392.3333              4200 K              1928*                  $2.00              CU             ( Tien ngoi sao , co 5 so 3 )
0023             05.123333                 210 K              2009                   $2.00              UNC
0025a           01.886666                 420 K              2009                   $2.00              UNC
0025b           010.86666                 400 K              2013                   $2.00              UNC
0025c          1.555.6666                 420 K              2013                   $2.00              UNC
0027a           1745.7777                 190 K              2009                   $2.00              CU
0027b           0696.7777                 210 K              2009                   $2.00              UNC
0027c           0108.7777                 200 K              2013                   $2.00              UNC
0029a           0174.8888                 370 K              2009                   $2.00              UNC
0029b           0514.8888                 370 K              2009                   $2.00              UNC
0029c           0646.8888                 390 K              2009                   $2.00              UNC
0029d           0887.8888                 420 K              2009                   $2.00              UNC
0029e           3535.9999               1600 K              1976                   $2.00              VF               ( Co chung nhan PCGS 25 PPQ )
0031             8371.9999                 500 K              2013                   $2.00              UNC
0033a           9999.0501                 300 K              1976                   $2.00              EF/AU
0033b           9999.7517                 420 K              1976                   $2.00              CU
0035a           9999.3454                 200 K              1995                   $2.00              VF
0035b           9999.2824                 230 K              1995                   $2.00              EF/AU
0035c           9999.2656                 250 K              1995                   $2.00              AU

* 2 USD That, Luc, Ngu, Tu qui

 

Mã Số                Seri #                 Giá Tiền      Nam San Xuat      Menh Gia      Chat Luong      Chú Thích

 

* That Qui .

 

0001a           2.1111111                        1969                   $1.00               UNC

0001b           3.1111111                        1999                   $1.00               UNC

0003a           5.1111111                         1977                   $1.00               UNC

0003b           9.1111111                        1999                   $1.00               UNC

 

0005             5.2222222                        1988                   $1.00               UNC

5.2222222                        1999                   $5.00               UNC           2 to trung so

 

0009a           3.2222222                        1995                   $1.00               UNC

0009b           6.2222222                       1999                   $1.00               UNC

 

0010             7.2222222                       1974                  $1.00               UNC           Co chung nhan PCGS 65 diem

 

0011             7.2222222                        1995                   $1.00               UNC

7.2222222                        2003                   $5.00               UNC           2 to trung so

 

2.3333333                          1969                   $1.00               UNC

2.3333333                          1999                   $1.00               UNC           2 to trung so + So tien dinh lien

 

0015             5.3333333                         1999                   $5.00               UNC

 

0017a           3.5555555                         2003                   $5.00               UNC

0017b           8.5555555                         2003                   $5.00               UNC

 

 

* Luc Qui

 

0001    86.000000 -> 85.999999       8500 K / Bo 10 To      1981, 1999, 2003, 2006, 2009    $1.00     UNC    Bộ Luc Qui 10 tờ từ 0 đến 9

0002      69.111111 -> 67.888888       7000 K / Bo 08 To      1977                                            $1.00     UNC    Bộ Luc Quí 8 tờ từ 1 đến 8

 

0003              07.111111                   2003                  $5.00               UNC

07.111111                   2009                  $1.00               UNC

 

0004a            06.111111                       2003                   $2.00               F

0004b           08.444444                          2009                   $2.00              UNC

0004c           15.888888                           2013                   $2.00              UNC

0006             15.999999                         2003                   $2.00              CU               ( Cho khach biet bi sua, ban re )

 

* Ngu Qui . ( Hinh Dot 11 )

 

0008    158.11111 -> 153.88888    6100 K / Bo 08 To    2003, 2009, 2013                               $2.00     UNC   Bộ Ngũ Quí 8 tờ từ 1 đến 8

Co cho them to # 99999.134 . Lay to 187.66666 cua ddot truoc ddua vao dday.

 

0010   042.00000 -> 041.99999    6000 K / Bo 10 To    2006, 2009                                         $2.00     UNC   Bộ Ngũ Quí 10 tờ từ 0 đến 9

 

0012a           087.33333                               2009                   $2.00              UNC

0012a           216.33333                               2009                   $2.00              UNC

0012a           055.33333                               2009                   $2.00              UNC

0012d           157.33333                                2013                   $2.00              UNC

0014a           217.44444                               2009                   $2.00              CCU

0014b           155.44444                               2013                   $2.00              UNC

0016a           076.55555                               2009                   $2.00              AU+

0016b           158.55555                               2013                   $2.00              UNC

0018a           053.77777                               2009                   $2.00              UNC

0018b           066.88888                              2009                   $2.00              UNC

0019a           99999.202                               2003                   $2.00              UNC

0019b           99999.203                               2003                   $2.00              UNC

 

* Tu Qui

 

0020a            0512.1111                             2009                   $2.00              UNC

0020b           0173.2222                              2009                   $2.00              UNC

0020c           0187.2222                               2009                   $2.00              UNC

0022            *0392.3333                            1928*                  $2.00              CU             ( Tien ngoi sao , co 5 so 3 )

0023             05.123333                               2009                   $2.00              UNC

0025a           01.886666                               2009                   $2.00              UNC

0025b           010.86666                               2013                   $2.00              UNC

0025c          1.555.6666                               2013                   $2.00              UNC

0027a           1745.7777                               2009                   $2.00              CU

0027b           0696.7777                               2009                   $2.00              UNC

0027c           0108.7777                               2013                   $2.00              UNC

0029a           0174.8888                              2009                   $2.00              UNC

0029b           0514.8888                               2009                   $2.00              UNC

0029c           0646.8888                               2009                   $2.00              UNC

0029d           0887.8888                               2009                   $2.00              UNC

0029e           3535.9999                               1976                   $2.00              VF               ( Co chung nhan PCGS 25 PPQ )

0031             8371.9999                               2013                   $2.00              UNC

0033a           9999.0501                               1976                   $2.00              EF/AU

0033b           9999.7517                               1976                   $2.00              CU

0035a           9999.3454                               1995                   $2.00              VF

0035b           9999.2824                               1995                   $2.00              EF/AU

0035c           9999.2656                               1995                   $2.00              AU

 

 

 

Đối tác

 

 

Đăng nhập

Quảng cáo

Hỗ trợ trực tuyến

Copyright © 2011 shoptien.com

Add : 120 Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức,TPHCM

49C Phan Đăng Lưu,Bình Thạnh

Tel: 0979 59 1949 Email: Nvlinh158@gmail.com

Website: www.shoptien.com

2 usd mạ vàng, 2usd uncut, 2usd mạ bạc, in màu, 2 usd các năm: 2usd 1899, 2usd 1917, 2usd 1953, 2usd 1963, 2usd 1976,100 nghìn tỷ zimbabwe,1 tỷ $,seri tứ quý,ngũ quý,100 $ số đẹp
nvlinh158: 1 tỷ $,1 triệu $,tiền sưu tầm,tứ quý 6,8,order hàng,tiền may mắn,lì xì tết,đổi tiền,tiền việt nam,tiền thế giới,tiền đẹp nhất thế giới
Tags:  2usd | 2 usd mạ vàng | 2usd uncut | 2usd mạ bạc | 2 usd in màu | 2 usd các năm | 2usd 1899 | 2usd 1917 | 2usd 1953|  2usd 1963 | 2usd 1976 | 100 nghìn tỷ zimbabwe | 1 tỷ usd  | seri tứ quý | seri ngũ quý | 100 usd số đẹp|tiền đông dương| 1 triệu usd | tiền sưu tầm | đổi tiền | tiền may mắn | lì xì tết | 2 usd giá rẻ | tiền việt nam | tiền thế giới | Shoptien | Ý nghĩa 2 usd | Mua bán 2 usd | bán 2 dola | 2 dollar | tiền xưa | Mua bán tiền | 2usd may mắn | 2 dollar may mắn | tiền sưu tầm | tiền xu | tiền kỉ niệm | Tiền polyme | usd chưa cắt | tiền dính liền | Mua bán 2 dollar | Tien xua | Tiền cổ | mua bán tiền xưa | Tiền quốc tế | Tiền bác hồ xưa | Trao đổi ngoại tệ | Album đựng tiền | Shop bán tiền | Shop Tiền | Mua bán tiền | Sưu tầm tiền | 2 usd sưu tầm | 2 usd may mắn | Quà tặng vip | Tiền lì xì tết